MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Toezicht en handhaving

Meer wijkgericht toezicht georganiseerd, met meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers. De grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval is projectmatig aangepakt. Alle wijken in Purmerend hebben twee handhavers die fungeren als aanspreekpunt voor de wijkagenten, wijkmanagers, bewoners en ondernemers.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn opgenomen. De thematische en projectmatige activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. De resultaten zijn gerapporteerd in het Evaluatieverslag VTH 2018.

In 2018 zijn er op het gebied van handhaving de nodige inspanningen verricht om illegale bewoning van bedrijfspanden op met name industrieterreinen tegen te gaan. Bij een aantal bedrijfspanden is illegale bewoning geconstateerd. Na het starten van handhavingstrajecten, is bij een aantal panden de illegale bewoning beëindigd en in andere gevallen is met bestuursrechtelijke handhaving aangestuurd op beëindiging van de illegale bewoning.

Bij handhaving wordt waar mogelijk 'van buiten naar binnen' gewerkt. Dit betekent onder meer dat handhavingsprioriteiten mede worden gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden en dat problemen waar mogelijk in gezamenlijkheid worden opgelost. Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, wordt gezocht naar de beste weg die leidt tot de oplossing van een probleem. Naast dat de handhavers repressief optreden tegen overtredingen, zoals parkeren, afvaldumpingen, jeugd- en hondenoverlast en in het kader van verkeersveiligheid, werken zij ook oplossingsgericht.

Diverse hennepkwekerijen (met gevaarzetting) zijn in 2018 bestuursrechtelijk ontmanteld. Hierbij zijn ook panden voor een bepaalde periode afgesloten.

Buurttoezicht

Door extra capaciteit, intensivering en samenwerking met de politie (jeugd- en wijkagenten), wijkmanagers en jongerenwerkers zijn we beter in staat geweest om jeugdoverlast te beperken. Er wordt meer gesurveilleerd (vaker op straat) waardoor er beter inzicht is in de mate van de jeugdoverlast. Ook is er meer aandacht en tijd voor melders (inwoners van Purmerend) van jeugdoverlast.

Drank- & Horecawet

Speerpunt van toezicht en handhaving blijft gericht op verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Verder is er met diverse interne en externe partners (o.a. GGD, Brijder, verenigingen) gewerkt aan bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcoholgebruik. Bij bepaalde evenementen is er extra inzet gepleegd m.b.t. alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar.

Integrale Veiligheid

Het jaar 2018 was het einde van een periode voor een tweetal plannen, namelijk het lokale integrale veiligheidsplan en het Integrale Meerjarenbeleidsplan Veiligheid voor de eenheid Noord-Holland Noord. In 2018 heeft het team Integrale Veiligheid onderzocht welke onderwerpen de komende planperiode extra aandacht nodig hebben. Hieruit zijn de onderwerpen ondermijning, cybercrime, afglijdende jeugd en OGGZ problematiek gekomen.

Er is eind 2018 al een start gemaakt met het onderwerp ondermijning, onder andere door gemeentelijke medewerkers bewust te maken van dit onderwerp. Ook zijn vanuit een klein kernteam (gem/pol) meerdere signalen op gebied van diverse vormen van fraude aangepakt.

Verder is met omliggende gemeenten gekeken naar de toepassing en rol van het Veiligheidshuis. Team Integrale Veiligheid verricht haar werkzaamheden zowel voor Purmerend als voor Beemster. Wat opviel in 2018 was de hausse aan woninginbraken in Beemster. Team Integrale Veiligheid heeft in samenwerking met onder andere de politie ingezet op de voorlichting aan bewoners. Dit heeft tevens geresulteerd in Ogen en Oren vrijwilligers in deze gemeente.

Het digitale opkopersregister heeft in 2018 een doorstart gekregen. De laatste juridische knelpunten zijn opgelost en inmiddels zijn de controles in volle gang. De uitwerking van de nieuwe maatregel inzake woonoverlast is toegepast en er is een gedragsaanwijzing uitgegaan. In de aangespannen rechtszaak heeft de rechter bepaald dat de burgemeester in zijn recht stond om dit middel toe te passen. Ook zijn er panden gesloten inzake hennepcontroles.

Verder zijn er diverse werkzaamheden geweest inzake veiligheid in de horeca, evenementen, jaarwisseling, jeugd, fraude, Outlaw Motorcycle Gangs en cameratoezicht.

Tot slot wordt doorlopend in samenwerking met externe partners, zoals politie, brandweer en veiligheidsregio, de veiligheid in de twee gemeenten gemonitord.

Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Naast de wettelijke taken is de veiligheidsregio in 2018 vooral bezig geweest met de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem zonder dat de alarmering daardoor in gevaar kwam. Ook is de veiligheidsregio druk geweest om bijdrage te leveren aan de intocht van Sinterklaas in Zaandam. Tot slot is er uitvoerig gesproken met medewerkers, bestuur en partners over de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. Hieruit is een visie gekomen waaruit de kracht van de veiligheidsregio blijkt en welke veranderingen wenselijk zijn in de toekomst.