MENU
PDF Opties

Verbonden partijen

Doelstelling

Gemeente Purmerend is verbonden aan een aantal partijen. Deze paragraaf geeft inzicht met welke. We streven ernaar om de partijen mee te laten lopen in onze reguliere Planning en Control-cyclus. Dat betekent dat de begroting en de rekening van de partijen, tijdig beschikbaar moeten zijn.

Wat is een verbonden partij

Een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).

Hoe kijken wij aan tegen inhoudelijke aansturing verbonden partijen?

Gemeente Purmerend heeft om diverse redenen een belang in verbonden partijen. Dit kan diverse oorzaken hebben:

  • Vanuit het verleden ontstaan, gemeentelijk belang beperkt, maar financieel interessant vanwege dividendinkomsten
  • Strategisch belang; de gemeente heeft er belang bij of is wettelijk verplicht om via Gemeenschappelijke regelingen of besturen invloed te hebben in bepaalde, meer inhoudelijke zaken. Door deze verbonden partijen wordt het mogelijk bepaalde voorzieningen voor (inwoners van) de gemeente beschikbaar te hebben en daarbij ook bestuurlijke invloed uit te oefenen
  • Verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen; qua bestuur en organisatie zijn er voormalige gemeentelijke onderdelen op afstand gezet. Door financiële relaties of bestuurlijke vertegenwoordiging heeft de gemeente nog invloed op de koers van deze verzelfstandigde onderdelen

Al deze samenwerkingsverbanden hebben als overeenkomst dat het bestuur van de gemeente Purmerend via deze samenwerkingsverbanden een bijdrage kan leveren aan het behalen van de verschillende programmadoelstellingen.
Als dit wijzigt, moet de gemeente stilstaan bij de wijze van betrokkenheid in de betreffende partij.

Begrotingscriterium in relatie tot verbonden partijen

Het begrotingscriterium houdt in dat binnen de spelregels van de raad geen overschrijdingen op programmaniveau mogen plaatsvinden. Een belangrijk dilemma in het kader van de verbonden partijen is dat de uitkomsten van de begroting en jaarverslag van de verbonden partijen en de gemeentelijke bijdrage uiteen kunnen lopen.

Gemeente Purmerend hanteert hierbij de lijn:

  • Financieel effect gebaseerd op nieuw beleid van verbonden partij: alleen opnemen in de begroting en de budgetten na instemming van de raad, passende binnen de (financiële) spelregels voor nieuw beleid van de gemeente.
  • Financieel effect gebaseerd op bestaand beleid van verbonden partij: beschouwen als onvermijdelijke wijziging en deze als zodanig behandelen in de begroting en begrotingsaanpassingen.

Programma 2 Samenleving

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek/Waterland

Vestigingsplaats

Zaandam

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H. Rotgans

Openbaar belang

In stand houden Gezondheidsdienst

Aard

Gemeenschappelijk regeling met 8 andere gemeenten

Ontwikkeling

Dit betreft een Gemeenschappelijke regeling () van de gemeenten in Waterland, Zaanstad en Oostzaan. Gemeenten zijn verplicht om alleen, of samen met anderen, een Gezondheidsdienst in stand te houden. Bestuurlijk is de gemeente vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

Risico's

Eigen risicodrager -verplichting; omvang projectenportefeuille (á 480.00); doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid (WWGA/); Calamiteiten binnen taakveld (uitbraak infectieziektes of rampenbestrijding).

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 1.624.231

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 5.624.500

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 1.398.403

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 7.197.658

Resultaat 2018

€ 16.103

Realisatie dividend 2018

nvt

Begroot dividend 2019

nvt

Geraamde bijdrage 2019

€ 2.786.875

Verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend

Vestigingsplaats

Zaanstad

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Openbaar belang

Uitvoering Wsw

Aard

Gemeenschappelijke regeling met 2 andere gemeenten

Ontwikkeling

Gestart sinds 1-1-2018

Risico's

Werkom heeft geen eigen vermogen. Risico's zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Eigen vermogen ultimo 2017

N.v.t.

Vreemd vermogen ultimo 2017

N.v.t.

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 556.974

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 1.432.465

Resultaat 2018

€ 270.873

Realisatie dividend 2018

nvt 

Begroot dividend 2018

nvt

Geraamde bijdrage 2019

€ 8.745.000

programma 8 Veiligheid

Verbonden partij

Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. M. Hegger

Openbaar belang

Ja, verplicht in deze vorm georganiseerd

Aard

Gemeenschappelijke regeling met 13 andere gemeenten en de provincie

Ontwikkeling

De Gr anticipeert op de invoering van de Omgevingswet. Voor de uitvoering van de taken zijn de Wet VTH en het Energieakkoord belangrijke uitgangspunten. Toenemende aandacht voor circulaire economie.Voortdurende inzet op verbeteren van de dienstverlening en verminderen van administratieve lasten.

Risico's

De door de Gr geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden in geval van calamiteiten die de normale uitoefening van taken te boven gaan. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 558.225

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 8.546.628

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 509.260

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 8.551.522

Resultaat 2018

€ 10.512

Realisatie dividend 2017

nvt

Begroot dividend 2017

nvt

Geraamde bijdrage 2019

€ 143.293

Verbonden partij

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vestigingsplaats

Zaanstad

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. D. Bijl

Openbaar belang

Ja, verplicht in deze vorm georganiseerd

Aard

Gemeenschappelijke regeling met 7 andere gemeenten

Ontwikkeling

Bij de vorming van de Gr is overeengekomen dat de lasten via een groeimodel worden verdeeld van historische gegevens naar objectieve verdeelmaatstaven, waarbij de Veiligheidsregio in dezelfde periode een taakstelling op de totale begroting moet realiseren.

Risico's

De door de Gr geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden in geval van calamiteiten die de normale uitoefening van taken te boven gaan. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 2.105.000

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 28.159.000

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 2.368.000

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 16.397.000

Resultaat 2018

€ 1.177.000

Realisatie dividend 2018

n.v.t.

Begroot dividend 2019

n.v.t.

Geraamde bijdrage 2019

€ 5.952.668

Programma 9 economie

Verbonden partij

Recreatieschap Twiske-Waterland

Vestigingsplaats

Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. M. Hegger

Openbaar belang

Gebiedsbeheer landschappen Twiske en Waterland

Aard

Beheer van landschappen Twiske en Waterland

Ontwikkeling

Sinds 2013 zijn het Twiske en Landschap Waterland samengegaan in het recreatieschap Twiske-Waterland.

Risico's

Het benodigd weerstandsvermogen van € 560.000 is afgedekt met een weerstandscapaciteit van € 2.170.000.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 4.826.575

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 556.740

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 4.765.978

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 133.301

Resultaat 2018

€ -60.383

Realisatie dividend 2018

nvt

Begroot dividend 2018

nvt

Geraamde bijdrage 2019

€ 153.078

programma 10 bestuur en concern

Verbonden partij

Waterlands archief

Vestigingsplaats

Purmerend

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. D. Bijl

Openbaar belang

De regeling is getroffen met het doel de belangen van de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te behartigen. Het Waterlands archief is mede ingesteld met het doel om in beperkte omvang diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.

Aard

Gemeenschappelijke regeling met 5 andere gemeenten

Ontwikkeling

Risico's

De door de Gr geïdentificeerde risico's betreffen met name de bedrijfsvoering. Risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 562.108

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 677.937

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 9.797

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 683.839

Resultaat 2018

€ 73.785 nadelig

Realisatie dividend 2018

nvt

Begroot dividend 2019

nvt

Geraamde bijdrage 2019

€ 524.838

 Algemene Dekkingsmiddelen

Verbonden partij

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Aandeelhouderschap

Openbaar belang

Ja

Aard

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner.

Ontwikkeling

De BNG heeft zich in 2016 sterker gericht op nieuwe producten (o.a. energietransitie financieringsfaciliteit) en verduurzaaming van de balans.

Risico's

Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 4.991 miljoen

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 132.518 miljoen

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 4.687 miljoen

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 135.041 miljoen

Resultaat 2018

€ 337 miljoen

Dividend 2018

€ 159 miljoen

Verbonden partij

BV Stadsverwarming

Vestigingsplaats

Purmerend

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Aandeelhouderschap

Openbaar belang

heeft op basis van artikel 2 van de Warmtewet (2013) de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.

Aard

De BV stadsverwarming is een 100% deelneming van de gemeente Purmerend. De BV produceert en verkoopt warmte en heeft hiervoor een eigen Bio Warmte Centrale, twee gasgestookte hulpketels en een warmtenet. De deelneming van de gemeente in de BV bedraagt ruim € 38,0 miljoen en staat ongeveer gelijk aan 50% van de omvang van de activa van de BV.

Ontwikkeling

Vanaf medio 2014 is 80% van de jaarlijkse warmtebehoefte van de klanten van SVP afkomstig van biomassa en is daarmee grotendeels klimaatneutraal.

Risico's

Wet- en regelgeving, gasprijsontwikkeling, graaddagenontwikkeling (en de daaraan gerelateerde afzet) en de hoogte van de inflatie.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 11.064.000

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 103.381.000

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 13.238.000

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 98.441.000

Resultaat 2018

€ 2.174.000

Realisatie dividend 2018

Geen

Verbonden partij

Huisvuilcentrale Alkmaar ()

Vestigingsplaats

Alkmaar

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Aandeelhouderschap

Openbaar belang

Ja

Aard

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert en levert HVC duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. De kerntaken van HVC zijn grondstoffenmanagement en opwekking en levering van duurzame energie. Bovendien ondersteunt HVC haar aandeelhouders bij het in kaart brengen van maatregelen voor lokale verduurzaming. HVC is actief in Nederland en binnen Nederland de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar. HVC heeft 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Ontwikkeling

HVC heeft ambities voor een duurzame toekomst.

Risico's

De bedrijfsvoering staat op grote afstand van de aandeelhouders.

Eigen vermogen ultimo 2017

€ 103.216.000

Vreemd vermogen ultimo 2017

€ 849.006.000

Eigen vermogen ultimo 2018

€ 116.706.000

Vreemd vermogen ultimo 2018

€ 856.447.000

Resultaat 2018

€ 13.305.000

Realisatie dividend 2018

Geen