MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per taakveld/programma

Bedragen x € 1.000

Begroting bijgesteld 2018

Realisatie 2018

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.2

Burgerzaken

-3.993

1.777

-2.215

-3.940

1.862

-2.078

0.61

OZB woningen

-350

66

-285

-371

28

-343

0.62

OZB niet-woningen

-193

50

-144

-188

15

-172

0.64

Belastingen overig

-43

9

-34

-55

74

19

1.2

Openbare orde en veiligheid

-221

4

-217

-223

-223

8.3

Wonen en bouwen

-1.812

2.791

979

-1.655

2.982

1.327

Totaal PGR01 Publieksdiensten

-6.612

4.696

-1.916

-6.433

4.962

-1.471

4.1

Openbaar basisonderwijs

-455

-455

-623

-623

4.2

Onderwijshuisvesting

-5.217

510

-4.707

-5.197

554

-4.644

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.149

1.006

-3.143

-4.353

1.293

-3.060

5.1

Sportbeleid en activering

-4.110

-4.110

-4.083

-4.083

5.2

Sportaccommodaties

-2.335

1.055

-1.280

-2.018

1.037

-981

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-5.248

1.297

-3.951

-5.491

1.460

-4.031

5.4

Musea

-180

-180

-173

-173

5.5

Cultureel erfgoed

-173

-173

-124

-124

5.6

Media

-1.969

-1.969

-1.982

-1.982

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-998

1

-997

-975

2

-973

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-10.725

12

-10.713

-9.378

63

-9.316

6.2

Wijkteams

-2.971

-2.971

-3.131

-3.131

6.3

Inkomensregelingen

-30.398

24.031

-6.367

-29.170

24.131

-5.039

6.4

Begeleide participatie

-7.984

-7.984

-8.236

-8.236

6.5

Arbeidsparticipatie

-3.745

50

-3.695

-3.399

63

-3.336

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-8.007

235

-7.772

-8.375

251

-8.124

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.702

562

-8.140

-8.782

784

-7.998

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14.064

-14.064

-15.670

118

-15.552

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-9.551

433

-9.118

-8.651

459

-8.192

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.557

-2.557

-2.543

-2.543

7.1

Volksgezondheid

-2.964

-2.964

-3.186

-3.186

Totaal PGR02 Samenleving

-126.501

29.192

-97.310

-125.539

30.213

-95.326

8.3

Wonen en bouwen

-734

179

-555

-538

115

-423

Totaal PGR03 Wonen

-734

179

-555

-538

115

-423

1.2

Openbare orde en veiligheid

6.3

Inkomensregelingen

7.3

Afval

-9.393

11.769

2.376

-9.312

11.688

2.376

7.4

Milieubeheer

-873

8

-865

-882

117

-765

Totaal PGR04 Milieu

-10.266

11.777

1.511

-10.194

11.805

1.611

0.63

Parkeerbelasting

-541

2.273

1.731

-641

2.380

1.738

2.1

Verkeer en vervoer

-1.137

515

-623

-1.151

612

-539

2.2

Parkeren

-740

-740

-691

-691

2.5

Openbaar vervoer

-133

-133

-85

-85

Totaal PGR05 Bereikbaarheid

-2.551

2.787

236

-2.569

2.992

423

1.2

Openbare orde en veiligheid

-291

5

-286

-308

8

-300

2.1

Verkeer en vervoer

-9.831

458

-9.372

-9.460

278

-9.182

3.4

Economische promotie

-8

-8

-11

-11

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.761

107

-5.654

-5.776

108

-5.668

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-313

-313

-240

-240

6.3

Inkomensregelingen

7.2

Riolering

-5.523

7.166

1.643

-5.676

7.238

1.562

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-612

570

-43

-641

561

-80

Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte

-22.339

8.306

-14.032

-22.112

8.194

-13.918

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.078

1.961

-117

-2.520

2.556

37

1.2

Openbare orde en veiligheid

-6

12

6

-5

11

6

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-9.798

9.798

-7.415

7.400

-15

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-61

129

68

-64

123

59

5.4

Musea

-403

480

78

-423

480

58

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-36

4

-32

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-808

620

-188

-865

580

-285

8.1

Ruimtelijke ordening

-306

-306

-263

3

-260

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-19.293

19.698

405

-12.862

12.767

-95

8.3

Wonen en bouwen

-2.517

1.171

-1.346

-2.264

932

-1.332

Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening

-35.270

33.870

-1.400

-26.716

24.857

-1.859

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-5.804

-5.804

-5.803

-5.803

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.188

20

-1.168

-1.087

1

-1.086

2.1

Verkeer en vervoer

-7

-7

-11

-11

Totaal PGR08 Veiligheid

-6.999

20

-6.979

-6.901

1

-6.900

3.1

Economische ontwikkeling

-685

201

-484

-839

296

-543

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-211

89

-123

-232

106

-126

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.445

204

-1.241

-846

173

-672

3.4

Economische promotie

-184

184

-257

177

-80

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-121

7

-114

-156

22

-134

Totaal PGR09 Economie

-2.646

684

-1.962

-2.331

776

-1.555

0.1

Bestuur

-8.285

4.767

-3.517

-7.941

4.832

-3.109

0.4

Overhead

-379

-379

-377

3

-374

5.4

Musea

-492

-492

-481

-481

Totaal PGR10 Bestuur & concern

-9.156

4.767

-4.389

-8.799

4.835

-3.964

0.5

Treasury

338

2.404

2.742

364

2.455

2.819

0.61

OZB woningen

-25

8.194

8.170

-33

8.188

8.155

0.62

OZB niet-woningen

-13

4.504

4.491

-18

4.319

4.301

0.64

Belastingen overig

761

761

-3

808

805

0.7

Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf

126.765

126.765

127.001

127.001

0.8

Overige baten en lasten

-6

-6

3.4

Economische promotie

50

50

65

65

Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

300

142.678

142.979

305

142.836

143.141

0.4

Overhead

-20.805

178

-20.627

-21.335

1.442

-19.893

Totaal PGR12 Overhead

-20.805

178

-20.627

-21.335

1.442

-19.893

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting

0.8

Overige baten en lasten

-50

-50

Totaal PGR14 Onvoorzien

-50

-50

0.10

Mutaties reserves

-995

5.491

4.496

-1.247

4.227

2.980

Totaal PGR15 Resultaat bestemming

-995

5.491

4.496

-1.247

4.227

2.980

Totaal

-244.625

244.625

-234.409

237.254

2.845