MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-7.031

-7.189

-6.999

-6.901

98

Baten

31

20

20

1

-19

Saldo

-6.999

-7.169

-6.979

-6.900

79

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 79.000. Dit komt door € 98.000 lagere lasten en € 19.000 lagere baten. Deze worden niet apart toegelicht.

Toelichting afwijkingen

lasten

Baten

Overige afwijkingen

98.000

-19.000

Totaal

98.000

-19.000

Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

Investeringen

In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten lasten in dit programma.