MENU
PDF Opties

Overzicht reserves

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 31 december 2017

Resultaat uit jaarrekening 2017

van/naar reserve

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde per 31 december 2018

A: ALGEMENE RESERVE

Algemene Dekkingsmiddelen

Resultaat jaarrekening

2.135

-2.135

Algemene reserve

20.286

1.796

349

1.739

20.692

Totaal algemene dekkingsmiddelen

22.421

-339

349

1.739

20.692

B: EGALISATIERESERVES

Programma 6: Beheer openbare ruimte

Reserve begraafrechten

1.386

123

161

1.349

1.386

123

161

1.349

Programma 10: Bestuur en Concern

Reserve afkoop geldleningen

109

109

109

109

Totaal Egalisatiereserves

1.495

123

269

1.349

C: BESTEMMINGSRESERVES.

Programma 2: Samenleving

Reserve sanering asbest

716

101

615

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

338

338

Reserve gemeentelijke middelen participatie

712

156

556

Reserve transformatie 3D's

4.618

339

734

4.224

Reserve risico's 3D

750

260

490

Reserve herstructureringskosten WSW

237

237

7.373

339

1.489

6.223

Programma 3: Wonen

Woonvisie

880

45

835

880

45

835

Programma 7: Ruimtelijke ordening

Reserve gronden

1.506

344

685

1.166

1.506

344

685

1.166

Programma 9: Economie

Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland

431

431

431

431

Totaal bestemmingsreserves

9.759

339

775

2.218

8.655

Totaal RESERVES

33.675

1.247

4.227

30.695

Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2018 voor bestemming van het rekeningresultaat 2018. De stand van de algemene reserve bedraagt € 20.691.940 (voor bestemming). Het rekeningresultaat bedraagt € 2.844.852. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2018.