MENU
PDF Opties

Het financieel resultaat 2018

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsvinden in het kader van de resultaatbestemming. Het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultante van het totaal van baten en lasten. Dit volgens de diverse programma’s, de overhead en de algemene dekkingsmiddelen. We verwerken hierop als resultaatbestemming de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot geven we het resterende resultaat een bestemming. Hiervoor doen we u in deze aanbiedingsbrief een voorstel.

De resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus goedkeuring van uw raad. Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming van de rekening of vooraf bij de vaststelling van de begroting, en/of tussentijds door vaststelling van de tussenrapportages of afzonderlijke raadsbesluiten.

Resultaat vóór bestemming

Het resultaat vóór bestemming vloeit voort uit de afzonderlijke programma's (1 t/m 10) en de onderdelen overhead en algemene dekkingsmiddelen (inkomsten van de gemeente zonder vooraf bepaald bestedingsdoel). Daarbij bestaat een verband tussen de mutaties op de reserves en de uitgaven en ontvangsten in de programma's. Voor sommige uitgaven is immers in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Het resultaat vóór bestemming vindt u toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen.

Tabel: Totaaloverzicht baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Bedragen (x € 1.000)

Primitieve begroting 2018

Begroot primitief bijgesteld  2018

Geboekt  2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Publieksdiensten

-6.195

3.352

-2.843

-6.612

4.696

-1.916

-6.433

4.962

-1.471

02 Samenleving

-125.644

30.502

-95.143

-126.501

29.192

-97.310

-125.539

30.213

-95.326

03 Wonen

-759

234

-525

-734

179

-555

-538

115

-423

04 Milieu

-10.305

11.771

1.466

-10.266

11.777

1.511

-10.194

11.805

1.611

05 Bereikbaarheid

-2.536

2.283

-253

-2.551

2.787

236

-2.569

2.992

423

06 Beheer openbare ruimte

-20.832

8.301

-12.530

-22.339

8.306

-14.032

-22.112

8.194

-13.918

07 Ruimtelijke ordening

-21.636

20.294

-1.341

-35.270

33.870

-1.400

-26.716

24.857

-1.859

08 Veiligheid

-7.189

20

-7.169

-6.999

20

-6.979

-6.901

1

-6.900

09 Economie

-1.038

586

-452

-2.646

684

-1.962

-2.331

776

-1.555

10 Bestuur en Concern

-8.221

4.380

-3.841

-9.156

4.767

-4.389

-8.799

4.835

-3.964

Gerealiseerde baten en lasten

-204.354

81.722

-122.632

-223.075

96.278

-126.797

-212.131

88.749

-123.382

Algemene dekkingsmiddelen

-8.474

150.429

141.955

300

142.678

142.979

305

142.836

143.141

Overzicht Overhead

-19.781

146

-19.635

-20.805

178

-20.627

-21.335

1.442

-19.893

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-50

-

-50

-50

-

-50

-

-

-

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-232.658

232.297

-362

-243.630

239.134

-4.496

-233.162

233.027

-135

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen reserves:

- Egalisatiereserves

-82

269

187

-82

269

187

-123

269

147

- Bestemmingsreserves

-

1.156

1.156

-351

2.457

2.106

-775

2.218

1.444

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-232.741

233.723

982

-244.063

241.861

-2.202

-234.060

235.515

1.455

- Onttrekking/dotatie algemene reserve (incidenteel)

-349

150

-199

-349

2.914

2.565

-349

1.739

1.390

Gerealiseerd resultaat 2018

-233.090

233.873

783

-244.412

244.775

363

-234.409

237.254

2.845

Resultaat ná bestemming

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves veroorzaken het verschil tussen het resultaat vóór bestemming en het resultaat ná bestemming. In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2018 na bestemming tot stand kwam.
In tabel 1 staat een overzicht van de mutaties op de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s).

Tabel 1: Bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s) (bedragen x € 1.000)

(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie)

Programmanummer en omschrijving

Begroting bijgesteld 2018

Rekening 2018

Resultaat programma's 1 t/m 10 (saldo van de baten en lasten)

-126.797

-123.382

Saldo algemene dekkingsmiddelen

142.979

143.141

Overzicht Overhead

-20.627

-19.893

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

Onvoorzien

-50

-

Resultaat VOOR bestemming 2018

-4.496

-135

Resultaatbepaling 2018 via egalisatiereserves:

Reserve Begraafrechten

06. Beheer openbare ruimte

78

38

Reserve Rente

Algemene dekkingsmiddelen

109

109

Subtotaal mutaties egalisatiereserves

187

147

Resultaatbepaling 2018 via bestemmingsreserves:

Reserve Gemeentelijke middelen participatie

02. Samenleving

156

156

Reserve Herstructureringskosten WSW

02. Samenleving

237

237

Reserve transformatie 3D

02. Samenleving

734

734

Reserve risico's 3D

02. Samenleving

260

260

Reserve Woonvisie

03. Wonen

200

45

Reserve Sanering asbest

07. Ruimtelijke ordening

101

101

Reserve Gronden

07. Ruimtelijke ordening

768

341

Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland

10. Economie

-351

-431

Subtotaal mutaties bestemmingsreserves

2.106

1.444

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-2.202

1.455

Resultaatbepaling 2018 via algemene reserve:

Verbouwing Purmerends museum en invulling VVV

besluit 1449048

27

20

Verschuiving projecten openbare ruimte

besluit 1427002

723

579

Kwaliteitsimpuls openbaar groen

besluit 1416699

500

500

Stadspromotie

besluit 1365632

150

150

Innovatieve aanpak

besluit 1427002

139

139

Uitvoering pliot aardgasvrij Purmerend

besluit 1436281

630

-

Duurzaamheidsagenda

besluit 1427002

300

152

Stimuleren van groene gevels en daken

besluit 1394263

50

-

Projectbudget fusie Purmerend-Beemster

besluit 1450830

300

141

Versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

besluit 1222898

-349

-349

Kwaliteitsverbetering informatiebeheer

besluit 1427002

95

58

Subtotaal mutaties algemene reserve

2.565

1.390

Resultaat 2018 NA bestemming

363

2.845

De afzonderlijke reserves en mutaties zijn toegelicht in de toelichting per programma en in de bijlage 'overzicht reserves'. In het programma worden bestedingen toegelicht en in de bijlage het doel en de voeding van de reserve.

In onderstaande tabel vindt u alle verschillen tussen de begrote mutaties en de daadwerkelijke mutaties op reserves. Er is voor € 464.000 meer toegevoegd en voor € 1.414.000 minder onttrokken aan de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s). Deze afwijkingen zijn binnen de doelstellingen waarvoor de reserves zijn ingesteld. De gesaldeerde afwijking van € 1.879.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting is als volgt (bedragen x € 1.000):

Reserve (-/- = nadeel en +/+ voordeel)

Soort reserve

Bedrag dotatie

Bedrag onttrekking

- hogere dotatie begraafrechten

egalisatie

-40

-

- lagere onttrekking woonvisie

bestemming

-

-155

- hogere dotatie en lagere onttrekking gronden

bestemming

-344

-84

- hogere dotatie regionaal samenwerkingsverband Z/W

bestemming

-80

-

- lagere onttrekking algemene reserve

algemeen

-

-1.176

Totaal

-464

-1.414

Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 135.000 nadelig (begroot na wijzigingen: € 4.496.000 nadelig). Na de mutaties op de bestemmings-,egalisatie-, en algemene reserve bedraagt het rekeningresultaat € 2.845.000 voordelig (begroot na wijzigingen € 363.000 voordelig).

In 2018 is € 2.914.000 aan onttrekkingen en € 349.000 aan toevoegingen aan de algemene reserve begroot. In de jaarrekening is € 1.739.000 onttrokken en € 349.000 toegevoegd aan de algemene reserve. De onttrekkingen aan de algemene reserve zijn lager dan begroot omdat op de specifieke onderdelen waar deze onttrekkingen voor bedoeld waren minder is uitgegeven dan begroot.

Tabel: Ontwikkeling algemene reserve en voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

Voorgestelde bestemming resultaat:

Programmanummer en omschrijving

Begroting bijgesteld 2018

Rekening

2018

Verschuiving projecten openbare ruimte

06. Beheer openbare ruimte

-

250

Stimuleren groene daken en gevels

09. Economie

-

50

Pilot aardgasvrij

09. Economie

-

825

Fusie Purmerend en Beemster

10. Bestuur en Concern

-

159

Saldo voorgestelde mutaties rekening 2018

-

1.284

Toevoeging algemene reserve na resultaat bestemming

363

1.561

voorgesteld bestemmingsresultaat

Doorgeschoven projecten openbare ruimte (programma 6 Beheer Openbare Ruimte)

In 2018 zijn de middelen voor kunstwerken en elementen voor planmatige onderhoudswerkzaamheden niet geheel tot besteding gekomen. Voor € 100.000 zijn reeds verplichtingen aangegaan voor onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken (o.a. vaste- en beweegbare bruggen) en voor € 150.000 aan herstelwerkzaamheden voor elementenonderhoud. Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2019 toe te voegen aan het exploitatiebudget openbare ruimte (kunstwerken en wegen).

Stimuleren groene daken en gevels (programma 9 Economie)

In de programmabegroting 2018 is ingestemd met het wijzigingsvoorstel 7.1 om middels onderzoek en eventuele pilots duidelijk te maken wat er mogelijk is voor het vergroenen van (lege) gevels en daken van gebouwen en het creëren van verticale tuinen. Hiervoor is € 50.000 voor onderzoek en pilots vanuit het begrotingsoverschot 2018 gefinancierd. In 2018 zijn er geen onderzoek en pilots geweest. Voorgesteld wordt om € 50.000 beschikbaar te houden voor uitvoering stimulering groene gevels en daken en dit toe voegen aan het exploitatiebudget duurzaamheidsinitiatieven in 2019.

Pilot aardgasvrij (programma 9 Economie)

In juni 2018 is een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 875.000 (besluit 1427002 d.d. 28 juni 2018) voor de voorbereiding en uitvoering van de Pilotwijk. De voorbereidingskosten van € 50.000 zijn in 2018 volledig benut. De uitvoering en daarmee de aanwending van uitvoeringskrediet van € 825.000 vindt plaats in 2019 en 2020. Wij stellen uw raad voor om dit restant budget beschikbaar te houden en als volgt te bestemmen:

  • € 500.000 toevoegen aan het exploitatiebudget duurzaamheidsinitiatieven in 2019;
  • € 325.000 toevoegen aan het exploitatiebudget duurzaamheidsinitiatieven in 2020.

Fusie Purmerend en Beemster (programma 10 Bestuur & Concern)

De Raad heeft ingestemd met het gezamenlijk met Beemster opstellen van een herindelingsontwerp met een uitdrukkelijke voorkeur voor een herindelingsvariant, gebaseerd op de juridische basis voor een lichte variant gecombineerd met relevante elementen uit de reguliere variant als genoemd in het Bestuurlijk Akkoord van 4 september 2018. Hiertoe heeft uw raad een projectbudget 2018 van € 300.000 ter beschikking gesteld (besluit 1450830 d.d. 27 september 2018). In 2018 zijn de middelen niet geheel tot besteding gekomen en is er een restant van € 159.000. Voorgesteld wordt om de niet gerealiseerde onderzoeks- en advieskosten in 2018 als volgt te bestemmen:

  • € 75.000 toevoegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie Beemster 2019;
  • € 72.000 toevoegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie Beemster 2021;
  • € 12.000 toevoegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie Beemster 2022;

Overigens worden de projectkosten gedekt door een uitkering van het Rijk: een zogeheten ‘tijdelijke maatstaf herindeling’ ter compensatie van de incidentele kosten van een herindeling.

Het resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming van de reserves in 2018 bedraagt € 2.844.852. Dit is zo opgenomen in de aanbiedingsbrief van de programmarekening 2018. In de voordracht aan de gemeenteraad zijn een vijftal bestemmingen voorgesteld voor een totaalbedrag van € 1.284.000. Wij stellen voor om het restant van per saldo € 1.560.853 toe te voegen aan de algemene reserve.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten)

Lasten

Baten

Verbouwing Purmerends museum en invulling VVV

-

19.941

Besteding projecten openbare ruimte & kwaliteitsimpuls openbaar groen

-

1.078.944

Uitvoering stadspromotie

-

150.000

Duurzaamheidsagenda & innovatieve aanpak

-

290.557

Besteding projectbudget fusie Purmerend-Beemster

-

141.136

Uitvoering kwaliteitsverbetering informatiebeheer

-

58.186

Besteding gemeentelijke middelen participatie

-

156.398

Besteding herstructureringskosten WSW

-

237.484

Verlaging inkomsten eigen bijdrage Wmo

-

734.000

Aanvullende subsidie instandhouding wijkpleinfuncties

-

260.000

Besteding woonvisie

-

67.894

Asbestsanering

-

100.723

Verlies/winstneming grexen, implementatie omgevingswet, tijdelijke woning vurige staart, Purmerend 2040 en opbrengst Grotenhuysweg 52

-

340.753

NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENISSEN

Algemene uitkering gemeentefonds

Half februari 2019 is een nabetaling ontvangen van het ministerie van BZK inzake het gemeentefonds 2018 van € -46.017 omtrent een aanpassing het definitief vaststellen van de maatstaven bijstand- en uitkeringsontvangers. Gelet op het moment van ontvangst is de programmarekening hiervoor niet meer aangepast en wordt dit als incidenteel nadeel verantwoord in 2019.