MENU
PDF Opties

WNT-verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Purmerend. Het voor Gemeente Purmerend toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000; het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1

G. Blom 

R.J.C. van der Laan

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01– 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

122.028

74.791

Beloningen betaalbaar op termijn

18.160

11.692

Subtotaal

140.188

86.483

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t

Totale bezoldiging

140.188

86.483

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

bedragen x € 1

G. Blom

R.J.C. van der Laan

J.F. Kamminga

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

15/09 – 31/12*

01/08 – 31/12

01/01 – 17/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,89

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

35.251

30.171

88.028

Beloningen betaalbaar op termijn

4.996

4.482

13.376

Subtotaal

40.247

34.653

101.404

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

53.556

75.871

154.470

Totale bezoldiging

40.247

34.653

101.404

* De functie Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur is gedurende de periode 1 april tot 15 september 2017 vacant geweest. 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Bovengenoemde categorie was in 2018 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bovengenoemde categorie was in 2018 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Bovengenoemde categorie was in 2018 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.
Bovengenoemde categorie was in 2018 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking Bovengenoemde categorie was in 2018 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.