MENU
PDF Opties

Lokale heffingen

Algemeen

Overeenkomstig artikel 26 BBV verantwoorden we in deze paragraaf wat we in de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting hebben opgenomen.

Kostendekkendheid van de heffingen

In onderstaande tabel staat inzichtelijk welk percentage kostendekkendheid in de bijgestelde begroting was geraamd en in de rekening is gerealiseerd.

Tabel kostendekkendheid product afvalverwijdering

Bedrag in €

Primitieve

begroting

2018

Bijgestelde

begroting

2018

Rekening

2018

Lasten

9.713.985

9.876.885

9.776.835

Btw

1.088.791

1.088.791

1.088.791

Overhead

1.254.284

1.287.335

1.287.335

Totaal lasten

12.057.060

12.253.011

12.152.961

Baten

11.763.368

11.769.319

11.688.067

Saldo

293.692

483.692

464.894

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

-/- 293.692

-/- 483.692

-/- 464.894

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing

-

-

-

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief afvalstoffenheffing hielden we rekening met € 1,1 miljoen extra dekking door btw die

we aan inwoners doorrekenen. In 2017 was € 934.384 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is

in 2018 € 293.692 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2018. Door een negatief resultaat over 2018 hebben

we € 171.202 extra aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Van het totale saldo van de voorziening per 31 december 2018 (€ 469.490) is € 313.246betrokken bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2019, € 167.910 bij de tariefstelling van 2020, € 35.834bij de tariefstelling van 2021 en -/- € 47.500 bij de tariefstelling van 2022. Het tarief van de afvalstoffenheffing 2018 isvolledig kostendekkend.

Tabel kostendekkendheid product riolering

Bedrag in €

Primitieve

begroting

2018

Bijgestelde

begroting

2018

Rekening

2018

Lasten

5.759.981

6.729.065

5.472.530

Btw

661.304

661.304

661.304

Overhead

744.680

744.623

744.623

Totaal lasten

7.165.965

8.134.992

6.878.457

Baten

7.165.965

7.165.965

7.237.873

Saldo

-

969.027

-/- 359.416

Onttrekking voorziening gemeentelijke watertaken

-

-/- 969.027

-/- 969.027

Dotatie voorziening gemeentelijke watertaken

-

-

1.328.443

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief rioolheffing hielden we rekening met € 0,7 miljoen extra dekking door btw die we aan

inwoners doorrekenen. In 2017 was € 1.399.668 beschikbaar in de voorziening gemeentelijke watertaken. Hiervan

is in 2018 € 969.027 onttrokken om kosten te dekken voor doorgeschoven werkzaamheden uit 2015, 2016 en 2017. Dooruitgestelde werkzaamheden in 2018 en een voordeel op kapitaalslasten door vertraagde investeringen is

€ 1.577.443 gedoteerd aan de voorziening gemeentelijke watertaken. Het voordeel op kapitaalslasten van € 249.000 is betrokken bij de tariefstelling rioolheffing 2019. Het tarief van de rioolheffing 2018 is volledig kostendekkend.

Tabel overige producten inzake kostendekkendheid

Bedrag in € 1.000

Primitieve

begroting

2018

Bijgestelde begroting

2018

Rekening

2018

Leges Omgevingsvergunningen

Lasten

1.502

1.815

1.625

Baten

1.539

2.789

2.987

Saldo

-37

-974

-1.362

Kostendekkendheid in %

102%

154%

184%

Leges Burgerzaken

Lasten

1.371

1.378

1.363

Baten

1.279

1.279

1.321

Saldo

92

99

43

Kostendekkendheid in %

93%

93%

97%

Leges Begraafplaatsen

Lasten

808

809

879

Baten

730

730

722

Saldo

78

79

157

Kostendekkendheid in %

90%

90%

82%

Leges Markten

Lasten

136

138

152

Baten

194

180

134

Saldo

-/- 58

-/- 42

18

Kostendekkendheid in %

143%

131%

88%

Gerealiseerde aantallen beïnvloeden voor de meeste legessoorten het percentage kostendekkendheid. Die zijn variabel en niet altijd goed vooraf in te schatten. De lasten betreffen voornamelijk personeel en zijn minder variabel.

De geraamde inkomsten

Tabel baten met betrekking tot de lokale heffingen

Soort

Raming

2018

voor

wijziging

Raming

2018

na

wijziging

Werkelijk

2018

Onroerende zaakbelasting (OZB):

- gebruikers (alleen bedrijven)

1.973.489

1.973.489

1.985.670

- eigenaren

10.640.383

10.725.131

10.520.986

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)

11.658

11.658

14.578

Afvalstoffenheffing

10.727.758

10.704.609

10.659.568

Reinigingsrecht

60.000

76.043

72.241

Rioolheffing

7.010.206

7.010.206

6.999.226

Parkeerbelastingen

2.272.749

2.272.749

2.379.279

Precariobelasting

214.294

214.294

266.913

Hondenbelasting

384.784

384.7845

408.200

Reclamebelasting

150.000

150.0000

118.930

Toeristenbelasting

50.000

50.000

65.059

Totaal lokale heffingen

33.495.321

33.572.963

33.490.650

Beleid ten aanzien van lokale heffingen

De heffing en inning hebben plaatsgevonden overeenkomstig het vastgestelde beleid.

Parkeerbelastingen
In 2018 zijn er 3341 naheffingsaanslagen opgelegd omdat op het moment van de controle er geen of onvoldoende
parkeergeld betaald was. Er zijn 470 bezwaarschriften ingediend (afgerond 14%) waarvan in 375 van de gevallen
het bezwaar gegrond is verklaard (afgerond 80%). Met name het betalen van parkeergeld met behulp van de
smartphone leidt tot veel toegekende bezwaarschriften. De bezwaren zijn toegekend omdat bijvoorbeeld er wel
parkeergeld betaald was, maar dit op het moment van de controle niet vastgesteld kon worden door de controleur
door storingen met de handterminal. Ook worden er veel vergissingen gemaakt door de parkeerders bij het
aanmelden van het kenteken met de smartphone bij één van de belproviders. Er is in die situaties wel parkeergeld
betaald, maar er is een fout gemaakt bij het ingeven van het kenteken of bij het ingeven van het nummer van de
parkeerautomaat. Jurisprudentie van de belastingrechter wijst uit dat in dat soort situaties het bezwaar moet worden
toegekend omdat de parkeerbelasting is betaald, de aanslag dient te worden vernietigd.

Hondenbelasting
In mei 2018 is de jaarlijkse huis-aan-huis controle uitgevoerd voor de hondenbelasting. Deze jaarlijkse controle wordt over 1/3e deel van de gemeente uitgevoerd. De hercontrole heeft in totaal 273 nieuwe aanmeldingen voor de hondenbelasting opgeleverd.

Bedrijveninvesteringzones (BIZ)
In 2018 zijn de Bedrijveninvesteringszones Koemarkt en Wormerplein ingevoerd. De Bedrijfsinvesteringszones zijn ingevoerd voor vijf jaar. Na deze vijf jaar dient opnieuw een draagvlakonderzoek plaats te vinden onder de ondernemers. De invoer van de BIZ Koemarkt heeft voor de ondernemers van de Koemarkt tot gevolg dat de reclamebelasting voor hen vervalt en vervangen wordt door de BIZ heffing. In 2020 wordt mogelijk een BIZ ingevoerd voor de overige ondernemers in de binnenstad. Voor die ondernemers is de reclamebelasting nog van toepassing.

Reclamebelasting
Op 24 juni 2015 is de verordening Reclamebelasting vastgesteld. Vanaf 1 juli 2015 is reclamebelasting geheven.
De opbrengst reclamebelasting wordt na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten overgemaakt
naar de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend (BOF). BOF organiseert activiteiten in het centrumgebiedmet als doel klanten te verleiden, het verblijf in de historische binnenstad van Purmerend te verlengen en teintensiveren. Bij de start van het BOF is besloten om na drie jaar het functioneren van het BOF te evalueren. Door de invoer van de BIZ Koemarkt en de mogelijke invoer van de BIZ Binnenstad in 2020, is de evaluatie uitgesteld tot eind 2019.

Bezwaarschriften tegen de hoogte van de WOZ waarden
In 2018 zijn in totaal 810 bezwaarschiften ingediend naar aanleiding van de jaarlijkse herwaardering van de woningen en niet-woningen. In 2017 waren er 410 bezwaarschriften ingediend. De stijging van het aantal bezwaarschriften blijkt met name het gevolg was het gevolg van de gemiddelde waardestijging van 8,6% van de woningen.

Tabel kwijtscheldingen

Omschrijving

Afvalstoffenheffing

Rioolrecht (gebruik)

Totaal

 

 

 

 

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

verleend

Automatische kwijtschelding 2017

1.612

502.017

1.612

105.556

607.573

Automatische kwijtschelding 2018

1.755

534.825

1.755

119.853

654.678

kwijschelding op verzoek 2017

835

239.820

833

50.327

290.147

Kwijtschelding op verzoek 2018

591

170.220

592

38.214

208.434

Totaal 2017

2.447

741.837

2.445

155.883

897.720

Totaal 2018

2.346

705.045

2.347

158.067

863.112