MENU
PDF Opties

Beleidsindicatoren

Programma/Indicator

eenheid

periode

Waarde

Purmerend

omschrijving

Programma 2. Samenleving

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

eerste halfjaar 2018

33,7

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Aantal re-integratievoorzieningen

aantal per 1.000 inw.15-74jr

eerste halfjaar 2018

18

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

eerste halfjaar 2018

69

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

% Kinderen in armoede

%

2015

5,78

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

1,19

Vervalt

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

%

2016-2017

2,1

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

0,43

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periode-aanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

52,36

Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

eerste halfjaar 2018

6,7

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

%

eerste halfjaar 2018

0,8

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

%

eerste halfjaar 2018

0,3

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

% Niet-sporters

%

2016

52,9

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Banen

per 1.000 inw 15-74jr

2017

438,8

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

66,9

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Programma 4. Milieu

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

222

Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

3,7

Programma 8. Bereikbaarheid

Winkeldiefstal

aantal per 1.000 inwoners

2017

1,9

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2017

4,3

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,5

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

2017

6,5

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

1,79

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2013

279

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2014

195

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2015

193

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2016

220

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2017

191

Programma 9. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-74jr

2017

89,5

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Functiemenging

%

2017

42,9

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Programma 10. Bestuur & concern

Fte per 1.000 inwoners (formatie)

per 1.000 inwoners

9,29

Fte per 1.000 inwoners (formatie)

Fte per 1.000 inwoners (bezetting)

per 1.000 inwoners

8,54

Fte per 1.000 inwoners (bezetting)

Apparaatskosten per inwoner

per inwoner

€ 832,00

Apparaatskosten per inwoner

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

17,94%

% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Algemene dekkingsmiddelen

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

721

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

721

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2014

189

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2015

185

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2016

185

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2017

191

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

209

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

1,7

Het aantal nieuwbouwwoningen.

Demografische druk

%

2018

68,2

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Overhead

Overhead

% van totale lasten

8,58%

% Overhead van totale lasten