MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-119.848

-125.644

-126.501

-125.539

963

Baten

29.888

30.502

29.192

30.213

1.021

Saldo

-89.959

-95.143

-97.310

-95.326

1.984

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordeligeafwijking van € 1.984.000. Dit komt door € 963.000 lagere lasten en€ 1.021.000 hogere baten.

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-7.391

-7.659

-7.570

-7.770

-200

Baten

1.445

1.550

1.297

1.460

163

-5.946

-6.109

-6.273

-6.310

-37

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-6.499

-8.255

-7.347

-6.976

371

Baten

766

1.061

1.055

1.037

-18

-5.732

-7.194

-6.293

-5.939

354

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-637

-771

-746

-781

-35

-637

-771

-746

-781

-35

BV024 Jeugd

Lasten

-20.981

-21.861

-22.104

-23.194

-1.089

Baten

51

0

0

157

157

-20.930

-21.861

-22.104

-23.036

-932

BV025 Onderwijs

Lasten

-9.905

-9.570

-10.015

-10.357

-342

Baten

1.288

1.316

1.518

1.852

334

-8.617

-8.255

-8.497

-8.505

-8

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

-31.775

-34.578

-35.837

-34.763

1.074

Baten

1.963

1.792

1.224

1.440

216

-29.812

-32.787

-34.613

-33.324

1.289

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-42.660

-42.951

-42.881

-41.698

1.184

Baten

24.375

24.784

24.098

24.267

169

-18.284

-18.166

-18.783

-17.430

1.353

Afwijkingen Beleidsveld Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Hogere lasten evenementen

-107.000

-

Hogere lasten en hogere baten Purmaryn

-155.000

163.000

Overige afwijkingen

64.000

-

Totaal

-200.000

163.000

Evenementen

Naast de reguliere evenementen hield Purmerend ook in 2018 nog een aantal evenementen waar veel ambtelijke uren aan besteed zijn zoals: Het Nederlandse Lied, Reuring en Electronic Picnic. Dit veroorzaakt de overschrijding op evenementen.

Purmaryn
Er is een hogere opbrengst aan kaartverkoop gerealiseerd. In verband met de contractuele afspraken zorgt dit automatisch voor een hogere last aan voorstellingskosten, doordat er meer moet worden afgedragen aan artiesten.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Afwijkingen Beleidsveld sport en recreatie

Lasten

Baten

Multifunctionele Sportaccommodatie de Beuk

290.000

-

Overige afwijkingen

81.000

-18.000

Totaal

371.000

-18.000

Sportaccommodaties

De exploitatielasten van de multifunctionele sporthal De Beuk zijn 290.000 lager dan begroot. Bij de kadernota 2013 was een voorlopige raming opgenomen in de begroting. De realisatie 2018 laat zien dat dit te hoog geraamd was.

Afwijkingen Beleidsveld Wijkmanagement

Lasten

Baten

Overige afwijkingen

-35.000

-

Totaal

-35.000

-

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

afwijkingen Beleidsveld JEUGD

Lasten

Baten

Jeugdzorg lokaal (preventief/ambulant)

548.000

-

Regionale Contractering (SPIC)

116.000

-

Niet gecontracteerde zorg (BOK)

-1.896.000

-

Persoonsgebonden budget (PGB)

-49.000

-

Landelijke inkoop

-251.000

-

Overige kosten

443.000

157.000

Totaal

-1.089.000

157.000

Jeugdzorg lokaal (preventief/ambulant)
De reguliere baten en lasten op het onderdeel Jeugdzorg lokaal kwamen vrijwel uit op het eerder begrote bedrag. In december 2018 werd bekend dat er meer middelen beschikbaar zouden komen voor OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid) vanaf 2019 en hiervoor zouden ook de voorwaarden worden verruimd. Voor 2018 resulteert dit nog in een incidentele overschrijding van het budget op het OAB. Zie hiervoor ook het beleidsveld Onderwijs.

Regionale Contractering (SPIC)
Per 1 januari 2018 is Purmerend overgestapt op een nieuw systeem waarbij de zorgtrajecten werden voorgefinancierd. In december 2018 werd besloten hier van af te wijken en af te rekenen op werkelijke kosten. Hierdoor is er een onderbesteding ontstaan op het eerder opgehoogde budget.

Niet gecontracteerde zorg (BOK-betaalovereenkomst)
De overschrijding op het budget van de BOK geeft op dit moment een vertekend beeld. De administratie rondom de BOK is per 2018 gewijzigd.Ten opzichte van voorgaand jaar zien we juist een daling in het aantal en de bedragen van de betaalovereenkomsten.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Voor PGB hebben wij nog geen definitieve cijfers van de SVB. Ten opzichte van het budget is er een overschrijding. Er is geen stijging van het aantal kinderen te zien over 2018 maar wel een stijging van het aantal indicaties. Dit wil zeggen dat de zorg per traject duurder geworden is. Elke aangevraagde PGB gaat langs de contractmanager die deze individueel toetst.

Landelijke inkoop
Ook bij Landelijke inkoop heeft het nieuwe systeem en een andere manier van administreren invloed op de vergelijking met het budget. Cijfermatig zien wij geen grote verandering met voorgaand jaar.

Overige kosten
In deze kosten zitten onder andere het ambtelijk apparaat en kosten uit voorgaande jaren, welke door de nieuwe systematiek niet op de bovenstaande onderdelen geboekt konden worden. Kosten met betrekking tot de samenwerking in de regio zijn lager uitgevallen. Er konden meer kosten worden doorbelast aan de regiogemeenten. Voor volgende jaren worden deze lagere kosten vooralsnog niet verwacht. Verder is de geringe overschrijding op de Gecertificeerde Instellingen hier ook in verwerkt.

afwijkingen Beleidsveld Onderwijs

Lasten

Baten

Lagere lasten en hogere baten onderwijsondersteuning

115.000

3.000

Hogere lasten en hogere baten achterstandenbeleid

-389.000

284.000

Overige afwijkingen

-68.000

47.000

Totaal

-342.000

334.000

Onderwijsondersteuning

Voor leerlingenvervoer werd in 2018 € 39.000 minder uitgegeven dan geraamd voor vervoer van/naar school. Voor volwasseneductie is in 2018 geen geld besteed voor het project laaggeletterdheid, waardoor € 30.000 minder werd uitgegeven. Voor de brede ontwikkeling en impuls brede school en cultuur werd € 54.000 minder uitgegeven doordat minder subsidie werd aangevraagd dan verwacht. Voor Natuurbescherming is per saldo € 10.000 meer uitgegeven aan onderhoud aan schoolwerktuinen en meer aan materialen, zoals strobalen,voor de kinderboerderij.

Achterstandenbeleid

In 2018 is geïnvesteerd in onderwijs achterstandenbeleid, waarbij de relatie met jeugd is gelegd. Projecten als Kinderen uit de Knel, Sterklassen, CJG en voorschoolse werkwijzen worden uit achterstandenbeleid bekostigd. Deze projecten passen binnen de doelstelling van het onderwijs achterstandenbeleid en geven een flinke impuls in de bestrijding van deze achterstanden. Dit resulteert in een incidentele overschrijding van het budget van € 389.000.

In 2018 heeft ook een vrijval van middelen vanuit het Regionaal Meldpunt Coordinatie (RMC) en Aanval op Uitval plaatsgevonden van € 284.000. Deze middelen waren ten onrechte gereserveerd, terwijl de werkelijke kosten ten laste van de algemene uitgaven werden gebracht. Dit is nu hersteld door deze vrijval.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Baten

Niet beinvloedbare kosten

166.000

-

Hogere lasten inhuur

-192.000

-

Lagere lasten Welzijnswerk

119.000

-

Lagere lasten Welzijnsaccommodaties

158.000

-

Hogere lasten Hulp bij Huishouden

-518.000

-

Hogere lasten PGB's

-185.000

-

Lagere lasten herverstrekkingen hulpmiddelen

100.000

-

Lagere lasten Openbaar Vervoer ouderen

103.000

-

Lagere lasten Nieuw Beleid Wmo

291.000

-

Lagere lasten voorziening dak- of thuisloze

644.000

-

Lagere lasten individuele vervoerskosten

44.000

-

Lagere lasten individuele begeleiding

153.000

-

Lagere lasten subsidies

118.000

-

Hogere baten eigenbijdrage

165.000

Overige afwijkingen

73.000

51.000

Totaal

1.074.000

216.000

Niet beïnvloedbare kosten

In de meicirculaire is er € 166.000 extra ontvangen voor beschermd wonen.

Inhuur

Binnen het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning is er een overschrijding op inhuur van € 192.000. Dit wordt echter opgevangen door overschotten op het inhuurbudget binnen de overige beleidsvelden.

Welzijnswerk

Er is minder subsidie verleend dan begroot, hierdoor is er een onderschrijding van €119.000.

Welzijnsaccommodaties

De onderschrijding van € 158.000 is ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op gastlocaties. Daarnaast heeft de nieuwbouw en de verhuizing van Columbuzz langer geduurd. De verplaatsing van wijk- en ontmoetingsruimte in Weidevenne krijgt zijn beslag in 2019.

HBH

Vooruitlopend op de landelijke invoering van het abonnementstarief heeft Purmerend dit al in 2018 al ingevoerd. Bij hulp bij huishouden heeft dit tot gevolg dat het aantal aanvragen met 17% is gestegen, waardoor we een overschrijding hebben van € 518.000.

PGB's

Het aantal budgethouders voor HBH is met 10% afgenomen, het aantal budgethouders voor begeleiding is met 22% toegenomen. Per saldo leveren de PGB's een tekort op van € 185.000.

Herverstrekkingen hulpmiddelen

Er zijn minder herverstrekkingen geweest omdat er minder in depot waren en meer technisch afgekeurd, waardoor we meer nieuw moesten verstrekken.Hierdoor is een onderschrijding ontstaan van € 100.000.
De nieuwleveringen worden uit het hulpmiddelenkrediet gefinancierd.

Openbaar Vervoer Ouderen

De afgelopen twee jaar is er een pilot geweest omtrent Openbaar Vervoer-regeling (OV-regeling) voor ouderen. Binnen de pilot hadden minder draagkrachtige ouderen de mogelijkheid om met korting te reizen met het openbaar vervoer. Het doel van de regeling was de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Eind 2018 is er een evaluatie gedaan naar het gebruik en het effect van de regeling. Het gebruik van deze regeling heeft geresulteerd in een onderschrijding van € 103.000. Ook constateren we dat het effect van deze regeling veel minder groot is dan was beoogd. Het doel (eenzaamheid bestrijden) sluit niet goed aan op de regeling. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om te stoppen met de regeling en het alternatief te onderzoeken. De raad is hierover geïnformeerd middels een brief (1460277).

Nieuw Beleid Wmo

In 2017 is besloten nieuw beleid op de Wmo uit te gaan voeren (Raadsbesluit 1391113). Op deze onderdelen is echter een onderschrijding van € 291.000. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. De vraag omtrent de kinderopvang voor mantelzorgers is zo incidenteel dat dit desgewenst ingevuld wordt ten laste van de bijzondere bijstand. Verder wordt er nog gezocht voor een passende vertaling van het beleid voor domotica. In 2018 is begonnen met de inzet van de mantelzorgregisseur. Dit blijkt te voorzien in een behoefte. Er wordt nagedacht over uitbreiding van deze functie.

Voorziening voor mensen die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een chronische verslaving.

Er is voor de opvang van mensen met een chronisch verslaving opgevoerd voor € 624.000, met daarbij de melding dat dit gedekt kon worden binnen het budget van de Wmo. Een locatie in Purmerend is nog in onderzoek. Het gros van de mensen over wie het hier gaat, worden op dit moment wel gehuisvest met passende begeleiding; veelal buiten de regio, wat extra kosten met zich mee brengt. Deze kosten worden nu gefinancierd uit de WMO gelden voor begeleiding. Verder is het incidentele onderzoeksbudget van € 20.000 over.

Individuele vervoerskosten

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van individueel vervoer is met 12% gedaald. Hierdoor is er een onderschrijding van € 44.000 ontstaan.

Individuele begeleiding

Door de invoering van het abonnementstarief hadden we verwacht dat er een hogere afname van deze zorg zou zijn. Dit is voor deze doelgroep echter niet het geval, met als resultaat dat er een onderschrijding van € 153.000 gerealiseerd is.

Subsidies

Verschillende subsidievaststellingen van 2017 hebben een onderschrijding van €118.000 tot gevolg.

Eigen bijdrage

Het aantal cliënten hulp bij huishouden en individuele begeleiding is substantieel gestegen,waardoor er meer eigen bijdrage is ontvangen. Hierdoor is de verwachte daling van de eigen bijdrage naar aanleiding van het abonnementstarief niet gerealiseerd en zijn er hogere baten van € 165.000 ontstaan.

In algemene zin zien we dat er een onderschrijding is op de subsidies ten op zichte van het subsidieplafond (400.000).

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

afwijkingen Beleidsveld Werk en inkomen

Lasten

Baten

Lagere lasten en hogere baten participatie

3.000

13.000

Lagere lasten sociale werkvoorziening

91.000

-

Lagere lasten en lagere baten inkomensondersteuning

883.000

68.000

Lagere lasten en hogere baten armoedebeleid

5.000

88.000

Lagere algemene kosten werk en inkomen

202.000

-

Totaal

1.184.000

169.000

Participatie

Door de detachering van medewerkers naar Werkom per 1 april 2018 zijn minder uren doorberekend naar het taakveld Participatie. Dit levert een lagere uitgave van € 224.000 op. Daar tegenover staat een hogere bijdrage aan het Participatiebedrijf Werkom van € 406.000. Dit komt door de groenbanen die in de bevoorschotting van Werkom is opgenomen, terwijl dit door de gemeente niet geraamd was. Hierover vinden gesprekken plaats met Werkom. De nog te ontvangen jaarrekening 2018 van Werkom moet uitsluitsel moet geven of deze bevoorschotting terecht is geweest. Aan individuele participatietrajecten, die de gemeente zelf uitvoert, is voor € 40.000 meer uitgeven dan geraamd door intensivering van het aantal trajecten.

Voor sociaal rendement is € 68.000 minder uitgegeven dan geraamd, doordat er minder medewerkers geplaatst werden dan verwacht.

Voor maatschappelijke begeleiding is in de begroting € 60.000 opgenomen, terwijl daar per saldo € 3.000 is besteed. Dit komt door een vrijval van overblijvende gelden voor statushouders uit 2017. Hierdoor is een incidenteel voordelig saldo van € 57.000 ontstaan.

Voor het werkgeversservicepunt zijn geen kosten gemaakt door de komst van Werkom. Hierdoor is een besparing van € 38.000 ontstaan. Tot slot laat vrijval van het spaarsaldo participatie van € 64.000 tot een voordeel op de lasten.

De hogere baten van € 13.000 door enerzijds een niet geraamde decentralisatie uitkering statushouders van per saldo € 48.000 en niet geraamde ontvangen eigen bijdragen van participatieverklaringen bij inburgering van € 3.000. Anderzijds is er een lagere bijdrage van regiogemeenten voor bureau Werk van € 39.000 door de komst van Werkom.

Sociale werkvoorziening

Door een gunstige afrekening van € 91.000 van de WSW taakstelling 2017 van de voormalige werkvoorziening Baanstede zijn lagere lasten ontstaan.

Inkomensondersteuning

Het aantal uitkeringsgerechtigden Particaptiewet, IOAW en IOAZ is in 2018 gedaald van 1.718 per 1 januari 2018 naar 1.584 per 31 december 2018. Deze daling resulteert in lagere uitgaven van in totaal € 900.000. Van het Rijk is voor de BUIG en BBZ na herrekening meer ontvangen dan geraamd, per saldo € 98.000. De correctie op de voorziening dubieuze debiteuren leidt tot een aanpassing van het saldo.

Armoedebeleid

De hogere baten zijn o.a. het gevolg van een actief invorderingsbeleid, waardoor € 31.000 meer aan terugvordering/verhaal bijzondere bijstand ontvangen werd. Daarnaast werd in het kader van de schuldhulpverlening € 57.000 meer aan geïnde afdrachten budgetbeheer en schuldregelingen ontvangen.

Algemene kosten werk en inkomen

In 2018 zijn formatie-uitbreidingen met overhead voor preventiemedewerker, budgetcoach en verhoogde ICT kosten van Werk en Inkomen van in totaal € 202.000 ten onrechte op de post algemene kosten werk en inkomen geraamd. De realisatie is echter verantwoord op de loonkostenplaatsen met bijbehorende doorbelastingen naar de verschillende producten.

ReserveS

Transformatie 3D

Vooruitlopend op het landelijke beleid vanaf 2019 om de eigenbijdrage te standaardiseren naar € 17,50 heeft Purmerend dit beleid alvast gahanteerd in 2018. In de raadsvergadering op 21 december 2017 is besloten de inkomsten eigenbijdrage te verlagen en dit te dekken door een onttrekking te doen vanuit de transformatie reserve 3D. Door deze onttrekking van € 734.000 en een dotatie van het rekeningsresultaat 2017 van € 339.350 staat het saldo eind 2018 van deze reserve op € 4.223.601.

Risico reserve 3D

In de raadsvergadering op 5 september 2018 is besloten om de Stichting Wonen en Zorg Purmerend een aanvullende subsidie te geven, waardoor de wijkpleinfuncties in stand gehouden kunnen worden (Raadsbesluit 1448730). Dit is gefinancierd door een onttrekking te doen aan de risico reserve 3D van € 260.000. Het eindsaldo van deze reserve is hierdoor € 490.000.

Herstructureringskosten WSW

In de raadsvergadering van 27 september 2018 is besloten om het saldo van de bestemmingsreserve herstructureringskosten WSW van € 237.484 aan te wenden ter dekking van de incidenteel hogere oprichtingskosten van Werkom in 2018 en de reserve op te heffen. Dit besluit is uitgevoerd.

Participatie

In de begroting 2018 is een onttrekking geraamd van € 114.882. Daarnaast is in de raadsvergadering van 27 september 2018 besloten om € 41.516 aan te wenden ter dekking van de incidenteel hogere oprichtingskosten van Werkom in 2018. Dit besluit is uitgevoerd. Het saldo van deze reserve bedraagt na deze onttrekkingen € 555.832.

INVESTERINGEN

Hulpmiddelenkrediet 2018

Het hulpmiddelenkrediet is van € 1.400.000 verhoogd naar € 1.670.000 (Raadsbesluit 1458645). Deze verhoging was gebaseerd op het hoge scenario van de facturatie tot en met oktober. De realisatie van de maanden november en december zorgden voor een onderschrijding van € 281.000.

Structurele effecten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Hogere lasten PGB's

-185.000

-

Lagere lasten subsidies

400.000

-

Hogere baten eigenbijdrage

-

165.000

Hogere lasten Jeugd (reeds structureel verwerkt)

-1.000.000

-

Dekking lasten Jeugd uit OAB

450.000

-

Lagere lasten multifunctionele sporthal De Beuk

290.000

-

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Aanval op de uitval

-

185.000

Kwalificatieplicht

-

13.000

Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)

-

138.000

Armoedebestrijding ouderen

-15.000

-

Decentrale uitkering asielinstroom 2017

-

269.000

Afrekening liquidiatie Baanstede

-

90.000

Totaal

-15.000

695.000