MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

 • Er is een divers en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod in stand gehouden.
 • De culturele instellingen hebben regelmatig overleg ter versterking van de samenwerking. Uitingen van deze samenwerking zijn de culturele UITdagen en het Alliantielab.
 • Bij P3 is een nieuw bestuur geïnstalleerd. Er wordt gesproken over aanpassingen aan het pand om van P3 weer een gezond poppodium te maken en de samenwerking met andere culturele organisaties te verbeteren.
 • Er zijn verschillende projecten en initiatieven ingezet die kwetsbare inwoners in contact brengen met kunst en cultuur.
 • Stichting Vier het Leven bezocht met ca. 500 ouderen 50 voorstellingen in de Purmaryn. Begeleid door ruim 150 vrijwilligers waren de ouderen, die niet meer in staat zijn zelfstandig het theater te bezoeken, te gast in de Purmaryn.
 • Als vervolg op de succesvolle jubileumactie om groep 8 van de basisscholen hun eindmusical in het theater op te voeren, brachten 13 scholen 31 voorstellingen over het voetlicht. ’s Middags waren medeleerlingen toeschouwer en ’s avonds zagen familieleden en vrienden de kinderen schitteren op een professioneel podium.

Beleidsveld Sport en recreatie

 • Op alle peuteropvanglocaties is peutergym mogelijk gemaakt.
 • Cabbageball (een initiatief van een betrokken inwoner) in het Leeghwaterpark is mogelijk gemaakt in samenwerking met Spurd.
 • Tijdens Winters Purmerend is met groot succes een tijdelijke ijsbaan op de Koemarkt gerealiseerd.
 • Op initiatief van een fysiotherapeut zijn beweeggroepen opgezet in Purmer-Noord, om inwoners uit hun sociale isolement te halen.
 • Tijdens de extreem warme zomerdagen hebben de buurtsportcoaches van Spurd (samen met gemeente en brandweer) een (gratis) waterspektakel in het Leeghwaterpark georganiseerd. Er kwamen honderden inwoners op deze verkoeling af.
 • De renovatie van het Leeghwaterbad is afgerond.
 • Er zijn 3 kunstgrasvelden gerenoveerd.
 • Voor alle kunstgrasvelden zijn maatregelen genomen om de verspreiding van de rubberkorrels tot een minimum te beperken.
 • Het jeugdveld hockey is voorzien van duurzame verlichting.
 • In november zijn de nieuwe kleedkamers van Purmersteijn officieel geopend.
 • In Purmerland (Weidevenne) heeft begin april twee weken lang een sportcontrainer gestaan, dit was een groot succes. Door dit succes is gesproken met een aantal sportieve wijkbewoners om het gebied een sportief karakter te geven.

Beleidsveld Wijkmanagement

 • Wijkmanagement heeft steeds meer een regierol bij (complexe) sociaal maatschappelijk en fysieke problematieken die een impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en wijk.
 • Vanuit een coördinerende rol wordt het "Werk in Wijken” steeds meer vormgegeven.

Beleidsveld Jeugd

 • De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zal nog verder afgestemd moeten worden op waar de behoeften van ouders en kinderen liggen. Samen met de gemeenten uit de regio Zaanstreek- Waterland hebben wij onderzocht op welke wijze de JGZ kan worden aangepast zodat maatwerk mogelijk is.
 • Praktijkondersteuners Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg worden ter ondersteuning van de huisartsen bij psychische hulpvragen van kinderen ingezet. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden aan kinderen met psychische problemen en waar mogelijk de doorstroom naar specialistische jeugdhulp te voorkomen. Alle praktijkondersteuners hebben nauw contact de jeugdteams.
 • Er heeft een evaluatie over mediation bij echtscheiding plaatsgevonden. Ouders geven in 85% van de gevallen aan dat de mediation geholpen heeft. Een gemeentelijk pand in Purmer-Zuid is ingezet als tijdelijke woonruimte bij complexe echtsscheidingen, die dermate schadelijk waren voor de kinderen en/of een van de ouders. Het was het doel om rust te krijgen binnen het gezin en van daaruit te zoeken naar een andere, permanente woonplek. Hier hebben 8 gezinnen gebruik van gemaakt.
 • Professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp zijn meer met elkaar in verbinding gebracht.Hierdoor is er een betere samenwerking ontstaan die de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Deze ingezette lijn willen we intensiveren waar nodig en mogelijk.
 • Er heeft een grote verandering plaatsgevonden in het jeugdstelsel. Met de nieuwe werkwijze in de regionale specialistische jeugdhulp is veel meer dan voorheen de opdracht meegegeven om de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en zijn ouders breed in kaart te brengen. Daarnaast is het resultaat van de hulp in plaats van het aanbod centraal komen te staan. De verandering heeft veel inspanningen gekost van Loket Jeugd, verwijzers aanbieders en gemeenten, en zal ook de komende tijd nog het geval zijn.
 • De Toegang tot Jeugdhulp (Loket Jeugd) is uitgebreid. Om de samenwerking te bevorderen en expertise te delen zijn GZ psychologen en medewerkers van de Gecertificeerde Instellingen (GI) vanuit het jeugdteam toegevoegd aan het Loket Jeugd. Zo is er meer vanuit een breder perspectief gekeken naar wat er nodig is in een gezin onder andere door het meegaan op huisbezoek.
 • Tijdens de implementering van het project multidisciplinaire aanpak (MDA++) is duidelijk geworden dat er in de basis van de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling hiaten nog aangepakt moeten worden zoals:
  - integrale aanpak van casuïstiek,
  - afstemming tussen de verschillende organisaties
  - uitvoering van casusregie en/of procesregie
  Er is gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, dit zetten we door in 2019 in samenwerking met de regio.
 • Sinds september 2018 is Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend. Dit initiatief is gestart om gezinnen te ontlasten. Het hele principe is op vrijwillige en sociale voet, waarbij gezinnen andere gezinnen helpen in de opvoeding en thuissituatie. Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. De eerste matches hebben al in 2018 plaatsgevonden.

Beleidsveld Onderwijs

 • De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaal is afgerond. Het maatwerk is geborgd in een subsidieverordening. De peuterspeelzalen, nu te noemen peuteropvang, hebben aan alle kwaliteiteseisen van de nieuwe wetgeving voldaan. Om de doorgaande leerlijn te bevorderen zijn in de subsidieverordening regels opgenomen die flexibel aanbod van opvang mogelijk maakt.
 • De pilot rond de voor-, vroegschoolse educatie (VVE)-regisseur is gecontinueerd en uitgebreid. Hierdoor kunnen peuters op de kinderopvang ook ondersteuning krijgen bij taal- en spraakachterstand.
 • Aan diverse scholen is ondersteuning geboden bij het opzetten van naschoolse ateliers, extra leesondersteuning en Schoolmaatschappelijk Werk (Smw+).
 • In april 2018 is in de regio Waterland de notitie “Thuiszittersaanpak regio Waterland” opgesteld. Deze aanpak houdt in dat er intensief wordt samengewerkt om tot een passende oplossing te komen voor de leerling. Hierdoor is een afname van leerlingen die langer dan drie maanden thuiszitten te zien.
 • We zijn het gesprek gestart met het primair onderwijs over bewegend onderwijs, waarbij bewegend leren centraal staat.
 • We zijn gestart met het opzetten van een onderwijsagenda.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

 • In juni 2018 is een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder ontvangers van ondersteuning vanuit de Wmo. Over alle aspecten van de ondersteuning vanuit de Wmo is men tevreden. Purmerend scoort in dit onderzoek beter dan gemeenten van dezelfde grootte en beter dan Nederland totaal.
 • Er is nauw samengewerkt met de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend. De adviesraad heeft meerdere adviezen uitgebracht en op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot het sociaal domein. Het onderzoek geeft een indruk van de integrale toegang tot het sociaal domein. Het biedt de gemeente een aantal aanbevelingen welke zijn meegenomen en gedeeld.
 • Toezicht Wmo is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek-Waterland. Dit jaar was beschermd wonen het thema van het Regulier Toezicht, waarbij er geen ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd.
 • Er is een grote variatie aan aanbod van activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, waaronder een aantal kleine (burger)initiatieven. In de week van de eenzaamheid is aandacht besteed aan bewustwording.
 • Na de zomer is gestart met BuurtBlik waarbij senioren met een camera de wijk in zijn gegaan om reportages te maken over activiteiten in Purmerend en deze te delen met leeftijdsgenoten.
 • Er is een toenemend beroep gedaan op de maatwerkwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Daarnaast is ook het aantal verstrekte hulpmiddelen en trapliften toegenomen.
 • De subsidieregeling voor het opplussen van woningen voor mensen met een fysieke beperking is opgezet.
 • Hulp- en dienstverleners die te maken hebben met mensen met dementie zijn getraind om hier mee om te gaan.
 • Om te komen tot een voorziening voor inwoners die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een (chronische) verslaving is gestart met een locatieonderzoek.
 • Samen met de regiogemeenten in Waterland is gewerkt aan de regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019-2022.
 • De GGD Zaanstreek-Waterland heeft samen met de twee andere GGD-regio’s in Noord-Holland gewerkt aan een integrale aanpak voor mensen met verward gedrag. Onderdeel daarvan is een pilot om de opvang en begeleiding van deze groep te versterken. Hier is in twee wijken in Purmerend mee gestart.
 • Het LHBT-netwerk is getraind om zelfmoordgedachten te signaleren en bespreekbaar te maken.
 • In de zomer is gestart met kindhulpverlening in de maatschappelijke opvang.
 • De overgang van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) per 1 januari 2018 is door het Rijk uitgesteld naar 2019.

Beleidsveld Werk en inkomen

 • Het participatiebedrijf Werkom is 1 januari 2018 officieel van start gegaan. De overgang van de begeleiding van mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar Werkom is gerealiseerd.
 • Werkom heeft doorgebouwd op de intensivering van de regionale werkgeversdienstverlening. De doorontwikkeling naar een toekomstbestendig Werkgeversservicepunt is gestart en moet in 2019 verder vorm krijgen.
 • Er zijn 3 indicaties nieuw beschut werk afgegeven door het UWV, er zijn in totaal 5 cliënten nieuw beschut werk. Bij Werkom zijn 4 werkplekken voor deze cliënten gerealiseerd. Voor 1 persoon wordt nog gekeken welke plek het meest passend is.
 • De evaluatie van de minimaregelingen (armoedebeleid) is breed opgezet en wordt in 2019 afgerond. Preventie, en meer specifiek vroegsignalering, heeft een prominente plek gekregen in de aanpak. Het aantal partners ten behoeve van “vroeg erop af” is uitgebreid. Hierdoor kunnen alle regelingen (inclusief maatwerk) breder en gerichter worden ingezet met een duurzaam effect. Deze aanpak zorgt er voor dat de zwaarte van de armoede terugloopt. Ook de MeerDoen regelingen worden goed gewaardeerd en ingezet.
 • De gemeente heeft 17,81 Fte (2,4%) geplaatst in het kader van sociaal rendement, dit is ruim boven de norm van 1,98% voor 2018.
 • Door het nog steeds gunstige economische klimaat was de uitstroom van uitkeringsgerechtigden hoger dan de instroom. Het aantal actieve uitkeringen Participatiewet is hiermee afgenomen van 1.605 eind 2017 naar 1.482 eind 2018. Ook het aantal IOAW/IOAZ uitkeringen is met 11 gedaald en staat eind 2018 op 102 uitkeringsgerechtigden.

Inkomensvoorzieningen op:

31-12-2017

31-12-2018

Uitkeringsgerechtigden Participatiewet

1.605

1.482

Uitkeringsgerechtigden IOAW

102

91

Uitkeringsgerechtigden IOAZ

11

11

Totaal:

1.718

1.584