MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-24.689

-21.636

-35.270

-26.716

8.554

Baten

21.176

20.294

33.870

24.857

-9.013

Saldo

-3.512

-1.341

-1.400

-1.859

-459

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 459.000. Dit wordt veroorzaakt door € 8.554.000 lagere lasten en € 9.013.000 lagere baten.

Toelichting afwijkingen

lasten

baten

Weidevenne II (grondexploitatie)

4

58

Kop van West (grondexploitatie)

5.689

-5.689

Brantjesstraat (grondexploitatie)

22

-22

Klein Where (grondexploitatie)

171

-457

Karekietpark (grondexploitatie)

9

178

Baanstee Noord (grondexploitatie)

2.412

-2.412

Binnenstad Purmerend

-192

-

De Hallen -Koemarkt (particulier initiatief)

-207

207

Purmerweg 19-21 (particulier initiatief)

113

-66

Grotenhuisweg 52 (particulier initiatief)

119

-90

Brantjesterrein (particulier initiatief)

200

-200

Wheermolen West, Parkzone (particulier initiatief)

330

-752

Erfpachtgronden

-278

392

Taakstelling Vastgoed en Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven)

-

-154

Overige afwijkingen (kleiner dan de rapportage grens)

162

-6

Totaal

8.554

-9.013

Afwijkingen Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Grondexploitaties

De baten en de lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie en de saldi tussen de lasten en de baten worden geactiveerd op de voorraadpositie 'in bouwexploitatie genomen gronden'. De ontstane afwijking aan de baten zijde ten opzichte van de bijgestelde begroting is veroorzaakt doordat zowel baten als lasten op een drietal grondexploitaties zijn achtergebleven (Kop West: € 5,7 miljoen; Baanstee Noord € 2,4 miljoen en Klein Where € 0,5 miljoen). Voor Kop West en Baanstee Noord is in de 2e Turap reeds melding gemaakt van de te verwachten lagere baten in 2018. In de 2e Turap werd de onderschrijding van de lasten nog niet verwacht.
Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2019) zijn de verliesvoorzieningen Weidevenne I ad. € 62.000 en Karekietpark ad. € 188.000 vrijgevallen en is er een extra dotatie gedaan ad. € 286.000 aan de verlliesvoorziening Klein Where. Deze bedragen zijn toegevoegd cq. onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden.

Binnenstad Purmerend

Er is extra capaciteit ingezet omte onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het ontwikkelen van de Binnenstad.

Particuliere initiatieven

Voor de particuliere initiatieven Brantjesterrein en De Hallen-Koemarkt is nog geen eerdere raming gemaakt in de begroting. De gemaakte kosten en opbrengsten worden geboekt naar de balans volgens de Notitie Faciliterend Grondbeleid van de Commissie BBV. Per saldo hebben deze particuliere initiatieven geen effect op het rekeningresultaat.

Voor de particuliere initiatieven Grotenhuisweg 52, Purmerweg 19-21 en Wheermolen West, Parkzone zijn wel (deels)ramingen opgenomen. Doordat de per saldo geraamde uitgaven en inkomsten niet in de exploitatie drukken, ontstaat een resultaat dat nu alleen de gerealiseerde inkomsten en uitgaven naar de balans worden geboekt.

Erfpachtgronden

Het saldo bij de baten is voornamelijk ontstaan door de verkoop van de erfpachtgrond (canon) Forhold. Het saldo bij de lasten is voornamelijk ontstaan door het afschrijven van de restant boekwaarde van deze grond.

Taakstelling Vastgoeden Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven)

Met Turap 2 hadden wij nog een taakstelling van € 312.000. Met de verkoop van Westerweg 3 is deze taakstelling ruimschoots gehaald. Per saldo is € 114.000 meer aan verkoop opbrengsten gerealiseerd. Daarentegen is bij Turap 1 nog uitgegaan van € 268.000 te realiseren vergoeding voor de uitvoering kosten. Deze zijn niet gerealiseerd. Mede omdat de vergoedingen van de uitvoering kosten worden verrekend met de gemaakte uitvoering kosten en het saldo wordt geboekt naar de balans.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven afzonderlijk onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Voorzieningen

Er zijn voor dit programma geen voorzieningen.

RESERVES

Aan de bestemmingsreserve gronden is € 94.203 toegevoegd, zijnde de netto opbrengst vanuit de Anterieure Overeenkomst Grotenhuysweg 52.

In totaal is € 398.363 onttrokken aan de reserve gronden voor:

  • € 250.000 - Purmerend 2040 (begroot € 250.000)
  • € 0 - Advies inzet bij gebiedsontwikkeling, ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven (begroot € 250.000)
  • € 76.692 - Voorbereidingskosten tijdelijke woningen locatie Vurige Staart (begroot € 141.000)
  • € 71.671 - Invoering Omgevingswet (begroot € 127.413)

Aan de reserve sanering asbest is volgens de begroting € 100.723 onttrokken voor sanering asbest Kaasmarkt 20.

Investeringen

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen/kredieten in dit programma.

Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

Incidentele lasten en baten

De hierboven genoemde afwijkingen zijn allen incidenteel.