MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

Algemeen

In 2018 is een vervolg gegeven aan het programma Purmerend 2040. De visie op de mobiliteit is vastgesteld, over 'de leefbare stad' is een stadsgesprek georganiseerd en in een seminar is gesproken met ontwikkelexperts (i.c. woningcorporaties en - ook plaatselijke - ontwikkelaars) over hoe de norm 30-30-40 verder vorm gegeven kan worden.

De investering, die Purmerend doet in de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ook in onze eigen deelregio Zaanstreek-Waterland, heeft in 2018 succesvolle resultaten opgeleverd. Op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van Purmerend (vanuit 'het trekkerschap Ruimte') is als Zaanstreek-Waterland, samen met de provincie, een gezamenlijk traject doorlopen en uitgewerkt met betrekking tot de provinciale Omgevingsvisie NH2050. Vanuit Zaanstreek-Waterland is vervolgens een gezamenlijke reactie geformuleerd op diezelfde Omgevingsvisie. Dit succes is zelfs landelijk in vakbladen als voorbeeld voor regionale samenwerking genoemd. Voor de regionale woningbouwprioritering is verder met de MRA deelregio’s in 2018 een methodiek ontwikkeld, die heeft geresulteerd in het toekennen van twee 'sleutelgebieden' voor Zaanstreek-Waterland. Voor Purmerend is het sleutelgebied Stationsgebied Purmerend gehonoreerd. Hierdoor krijgt deze gebiedsontwikkeling een extra impuls vanuit de MRA en het Rijk met zijn partners. In relatie tot het (ontwerp-)Klimaatakkoord is bovendien een op te stellen Regionale Energie Strategie (R.E.S.) in beeld gekomen om vorm te geven aan de benodigde energietransitie. Dit betreft nadrukkelijk ook een ruimtelijke opgave. Tot slot is in 2018 de nodige inzet gepleegd om het goede, constructieve gesprek met buurgemeenten te voeren.

Het implementatietraject van de Omgevingswet neemt verscheidene jaren in beslag. De verwachte datum van inwerkingtreden is 1 januari 2021, waarna nog een overgangsperiode volgt voor het invoeren van (een deel van) het nieuwe instrumentarium. Wat betreft de implementatie van de wet stond 2018 in het teken van 'voorbereiding en verdieping’. Daarbij zijn diverse bijeenkomsten ('omgevingstafels') georganiseerd over de betekenis en implicaties van de nieuwe wet voor de ambtelijke organisatie. Met de gemeenteraad is van gedachten gewisseld over de thema’s ‘ambitiebepaling omgevingsvisie’ en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Verder is het vergunningenproces en het behandelproces voor bouwinitiatieven ('principeverzoeken') geëvalueerd en opnieuw ingericht met inachtneming van (de uitgangspunten van) de Omgevingswet.

In het kader van herziening van de Welstandsnota is eind 2018 de nieuwe Nota omgevingskwaliteit ter meningsvorming aan de raad aangeboden. Nadat de richtinggevende discussie gevoerd is, kan de inspraakprocedure worden gestart. Met betrekking tot de herziening van de nota Grondbeleid en de nota Planoverschrijdende Ruimtelijke Openbare Faciliteiten (Prof) is sprake een (inhoudelijke) koerswijziging, zodat daarvoor meer tijd nodig is.

Meerjarenprogramma Grondexploitaties

Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij deze gronden aan de orde zijn.

Particuliere projecten en initiatieven

Sinds het economisch herstel is ingezet, trekt de woning- en vastgoedmarkt merkbaar aan. Binnen 'Bestaand Stedelijk Gebied' (BSG) is sprake van een toenemend aantal particuliere initiatieven en (woningbouw)projecten. Ondanks het beperkte aantal gemeentelijke grondposities is de gemeente daar wel op de één of andere wijze bij betrokken. Voor particuliere projecten, waarbij geen gemeentelijke grondexploitatie aan de orde is, wordt gewerkt met intentie- en anterieure overeenkomsten om de te maken kosten te verhalen. In dat verband wordt ook de mogelijkheid toegepast van 'gebiedsoverstijgend kostenverhaal'.

Om (mogelijke) koerswijziging te onderzoeken van enkele in het oog springende initiatieven en projecten, zoals hotel Kom A7 en locatie PostNL, is veel extra ambtelijke capaciteit ingezet.

Bestemmingsplannen

Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen. Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan stellen we een nieuwe planologische regeling vast; een zogenaamd projectbestemmingsplan. De mate van (rechts)zekerheid, die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar.

De eigen kracht van de gemeenschap proberen we daarbij nadrukkelijk ook aan te boren. De stedenbouwkundige voorschriften uit de 'Purmerendse bouwverordening' zijn per 1 juli 2018 vervallen. Eén van die voorschriften betrof het realiseren van voldoende parkeergelegenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit aspect te kunnen blijven borgen, is bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018' in procedure gebracht. Verder is het zo dat waar nodig voor bedrijvenpark Baanstee-Noord gebruik wordt gemaakt van de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.).

Met betrekking tot de (3) resterende locaties, waarvoor nog geen gedigitaliseerd bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar was, is in 2018 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het geldende, analoge bestemmingsplan digitaal op die website te plaatsen. Zodoende is de 'lijst niet-geactualliseerde delen van bestemmingsplannen' (kunnen) komen te vervallen.

De volgende, planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de ontwerpfase, dan wel vastgesteld door de gemeenteraad of door het college van burgemeester en wethouders.

soort maatregel

onderwerp

fase

bestemmingsplan (project)

Hotel Kom A7

in afwachting

(mogelijke) koerswijziging

bestemmingsplan (project)

Locatie PostNL

in afwachting

(mogelijke) koerswijziging

bestemmingsplan (project)

De Vijfhoek

opgeschort geweest

(i.v.m. onderzoek parkeren)

wijzigingsplan

(bevoegdheid B&W)

Westerweg 69

opgeschort

(i.v.m. tijdelijke woningen)

bestemmingsplan (project)

Tramplein 9 (Bellevue)

stopgezet op verzoek

initiatiefnemer

bestemmingsplan (project)

Wheerlicht/Churchillhof

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Purmerweg 19 - 21 2018

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Medisch centrum met appartementen

De Graeffweg 2019

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Brantjesoever 2019

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Wagenweg 9 - 2018

in voorbereiding

wijzigingsplan

(bevoegdheid B&W)

Verwijderen LPG-verkooppunt

Wagenweg 7

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Dopsloot Wooncompagnie

(Wagenweggebied)

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Overweerse polderdijk 4

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Kwadijkerpark 2019

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Westerweg 60

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Purmerland 14

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Westerweg 2c/d

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Westerweg 36

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Westerweg 39

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Spoorzone Burg. D. Kooimanweg

(Wagenweggebied)

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Wagenweg 10F

in voorbereiding

bestemmingsplan (facet)

Parapluplan Parkeernormen

Purmerend 2018

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Tarwestraat

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Suze Groenewegstraat/Westerdraay

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Meeuwstraat 2

in voorbereiding

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Garden Party

ontwerp

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

BEE Investments

ontwerp

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Sunforce Knook Totaaltechniek

ontwerp

soort maatregel

in 2018 vastgesteld

door raad of door B&W

fase

bestemmingsplan (project)

Drontermeer 2018

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Binnenstad markthal 2017

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Grotenhuyshof 2017

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

De Looiers 2018

beroep op R.v.S./

in werking

bestemmingsplan (project)

Rivierenlaan 281 - 2018

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Waterlandlaan 2017

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Brantjesstraat 2018

beroep op R.v.S./

in werking

bestemmingsplan (project)

Wilhelminalaan 1 - 2018

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Wheermolen-West, 4e fase 2018

beroepstermijn tot

15 maart 2019

voorbereidingsbesluit

(verlenging)

Wagenweggebied

in werking

v.v.g.b.

Lichtmasten Flevostraat 251

onherroepelijk

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

B2 Vastgoed

onherroepelijk

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Finishbouw

onherroepelijk

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Lankelma

onherroepelijk

v.v.g.b. (algemeen/Bano)

Zonog B.V.

onherroepelijk