MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-6.003

-6.195

-6.612

-6.433

180

Baten

6.704

3.352

4.696

4.962

266

Saldo

700

-2.843

-1.916

-1.471

445

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 445.000. Dit komt door € 180.000 lagere lasten en € 266.000 hogere baten.

Afwijkingen Beleidsveld Publiekdienstverlening

lasten

Baten

Omgevingsvergunningen

156.000

192.000

Overige afwijkingen

24.000

74.000

Totaal aan afwijkingen

180.000

266.000

Omgevingsvergunningen
Bij de 1e Turap 2018 was er rekening gehouden met meer (inhuur)capaciteit om de bouwaanvragen te kunnen behandelen. Deze extra capaciteit is niet volledig ingezet. Dit resulteert in € 156.000 lagere lasten. Ten opzichte van de 2e Turap 2018 is er € 192.000 meer opgelegd aan WABO-leges door nog verder aantrekkende bouwvolumes.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

investeringen

In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Structurele effecten

Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.

Incidentele lasten en baten

Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.