MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018
bijgesteld

Realisatie
2018

Afwijking

Lasten

-21.400

-20.832

-22.339

-22.112

227

Baten

7.684

8.301

8.306

8.194

-113

Saldo

-13.716

-12.530

-14.032

-13.918

114

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 114.000. Dit komt door € 227.000 lagerelasten en € 113.000 lagere baten.

afwijkingen Beleidsveld Beheer openbare ruimte

Toeliichting

Lasten

Baten

Lagere lasten en hogere baten kunstwerken

100.000

44.000

Lagere lasten wegen en wegmeubilair

203.000

-

Hogere lasten en lagere baten gronddepot

-32.000

-190.000

Lagere lasten openbare verlichting

153.000

-

Hogere lasten groene openbare ruimte

-99.000

-

Lagere lasten bewonersintiatieven

73.000

-

Hogere lasten riolering

-72.000

-

Overige afwijkingen

-99.000

33.000

Totaal

227.000

-113.000

Kunstwerken
In 2018 is een totaalbudget van € 100.000 voor het product kunstwerken nog niet besteed. Hiervoor zijn wel al verplichtingen aangegaan, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen. Daarnaast is er een vergoeding vanuit de provincie ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van het ontsluiten van data brugcontacten van € 44.000 ten behoeve van de zogenoemde blauwe golf.

Wegen en wegmeubilair

Deel van de onderschrijding aan de lastenzijde is ontstaan doordat de projecten herinrichting Overwhere en Wheermolen vanwege de verdere uitrol van het programma Purmerend Aardgasvrij zijn uitgesteld en doorgeschoven naar 2019.
De waterschapslasten zijn vanaf 2014 gestegen. De stijging van de lasten is echter in de begroting nooit aangepast. Structureel levert dit inmiddels vanaf 2016 hogere lasten op van € 140.000. Voor 2019 wordt wederom een stijging verwacht. Voorgesteld zal worden om deze structurele stijging in de eerste tussenrapportage 2019 mee te nemen.

Hogere lasten en lagere baten gronddepot
De lagere baten hangen samen met het uitstel van omvangrijke rioleringswerken in afwachting van de ontwikkelingen rondom een aardgasvrij Purmerend.

Openbare verlichting

In 2018 maakten we € 82.000 minder kosten voor schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting. Door de afgelopen jaren over te gaan op ledverlichting vindt een besparing plaats op energieverbuik (€ 40.000). De apparaatskosten zijn door minder schademeldingen en minder vervangingen van lampen lager uitgevallen (€ 33.000).

Bewonersintiatieven
In 2018 is een totaalbudget van € 73.000 voor het product bewonersintiatieven niet besteed. De hierover wel al gemaakte afspraken met de wijken zijn verplaatst naar 2019.

Riolering

Op riolering is een overschrijding van € 72.000 welke wordt veroorzaakt door extra onderhoudswerkzaamheden aan het riool. Deze extra werkzaamheden zijn ontstaan doordat een aantal vervangingen aan het riool zijn uitgesteld in verband met het project Aardgasvrij. Door het langer instand houden van het verouderde rioolstelsel nemen de meldingen en onderhoudskosten toe.

Groen
Vanwege achterstallig onderhoud in het openbare groen heeft er dit jaar een grote inhaalslag plaatsgevonden. Dit betekent dat er veel werk door derden is verricht. Dit heeft geresulteerd in € 367.000 hogere lasten op onderhoud groen. Bij herinrichting groen (omvormingen) is € 89.000 aan budget niet gerealiseerd. Bij onderhoud aan bomen zijn de lasten € 179.000 lager dan begroot. Dit overschot is te wijten aan het feit dat er allerlei vertragingen zijn ontstaan. Zo was er onduidelijkheid over Obsurv, beperkingen vanuit veiligheid data, er gold een nieuwe systematiek voor de veiligheidscontrole (normeninsituut bomen) en veiligheidsinspecties werden gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd door de aannemer. Het voordeel op herinrichting groen en onderhoud bomen dient ter dekking van de overschrijding op onderhoud groen. Uitgesteld werk 2018 dient te worden opgevangen binnen het budget voor 2019.

Overige afwijkingen

De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Reserves

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel

van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2018 vormt

de dotatie aan de reserve van € 122.958. De vrijvallende termijnbedragen vormen een onttrekking van € 160.721. Hetsaldo van de reserve komt hiermee per 31 december 2018 op € 1.350.000.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Conform het BBV (middelen door derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een

positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 1.328.000) hebben we eind 2018

overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van het doorgeschoven werk uit 2016, 2017en 2018 komt de voorziening per 31 december 2018 op € 2.800.000.

Investeringen

Voor dit programma zijn er geen investeringen voor 2018.

Structurele effecten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Waterschapslasten

-140.000

-

Lager energieverbruik a.g.v. overgaan naar ledverlichting

40.000

-

Totaal

100.000

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Onderhoudswerkzaamheden kunstwerken

100.000

-

Bijdrage provincie ontsluiten data brugcontacten

-

44.000

Elementenonderhoud '17 -'20

150.000

-

Uitstel rioolwerkzaamheden/project Aardgasvrij

-

-190.000

Minder schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting en daardoor lagere apparaatskosten

115.000

-

(Nog) niet besteed budget voor bewonersinitiatieven

73.000

-

Extra onderhoudswerkzaamheden riool

-72.000

-

Onderhoud groen

-99.000

Totaal

267.000

-146.000